รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 
 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาการดำเนินงานในกรอบความร่วมมือกับต่างประเทศ
ชื่อโครงการ
: จ้ดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหน่วยงานกรมอุตุฯ ระหว่างกลุ่ม SE Asia

วัตถุประสงค์
:
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานเป็นการนำไปต่อยอดความรู้กับตัวแปรทาง อุตุนิยมวิทยาต่อไป
- เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน SE Asia ได้รับรู้และเข้าใจผลผลิตการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย
- สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์


เป้าหมาย
: - กลุ่มประเทศ SE Asia เช่น ประเทศพม่า ฟิลิปปินส์

พื้นที่ดำเนินการ
: กลุ่มประเทศ SE Asia

แนวทางดำเนินการ
:
ใช้แบบจำลองของ PRECIS และเปรียบเทียบค่าที่ตรวจวัดได้จริง ตั้งแต่ปี ค.ศ.1961 
(พ.ศ.2504) โดยคาดการณ์ไปถึงปี ค.ศ.2099 จาก 
ปีฐาน 2000


ระยะเวลาดำเนินการ
: เมษายน 2552
งบประมาณ
: 0

ความคืบหน้าในการดำเนินการ
:
อยู่ในขั้นดำเนินการเพื่อเผยแพร่ต่อไป


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
:
ทำให้ User สามารถนำผลผลิตจากการคาดการณ์ไปใช้ในการวางแผน และต่อยอดการศึกษาวิเคราะห์วิจัยถึงผลกระทบด้านต่าง ๆปัญหา/อุปสรรค
:
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีขีดจำกัดทำให้ใช้เวลานานในการประมวลผล การเผยแพร่โดยใช้ข้อมูลล่าสุดจึงต้องล่าช้าไปด้วย


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: กรมอุตุนิยมวิทยา

ผู้รับผิดชอบ
: วนิดา สุขสุวรรณ
โทรศัพท์ : 02 399 3290
Email-address : wanida@tmd.go.th
แผนที่สื่อประชาสัมพันธ์