รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 
 
ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ชื่อโครงการ
: โครงการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้จังหวัดนราธิวาส

วัตถุประสงค์
:
เพื่อสร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายปกครองและส่วนท้องถิ่นราษฎรและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ดินและป่าไม้รวมตลอดถึงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมภายในจังหวัด


เป้าหมาย
: 1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่น พนักงานพิทักษ์ป่า อาสาสมัครจากหน่วยงานต่างๆ และเครือข่ายอาสาสมัคร ภายในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,139 คน 2.ราษฎรและเยาวชน จำนวน 2,400 คน

พื้นที่ดำเนินการ
: 13 อำเภอ ใน จังหวัดนราธิวาส

แนวทางดำเนินการ
:
1.จังหวัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
2.หน่วยงานที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ์กิจกรรม และจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นพนักงานพิทักษ์ป่าอาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง ๆ 
และเครือข่ายอาสาสมัครภายในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,139 คน ให้มีความรู้เบื้องต้นด้านที่ดินของรัฐ ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมฝึกอบรมราษฎรและเยาวชน จำนวน2,400 คน ให้มีความรู้และจิตสำนึกด้านการปกป้องที่ดินของรัฐ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
4.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาสเป็นฝ่าย อำนวยการ ติดตามและ สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรม


ระยะเวลาดำเนินการ
: เดือน ตุลาคม 2551- เดือน มีนาคม 2552
งบประมาณ
: 965530

ความคืบหน้าในการดำเนินการ
:
ดำเนินโครงการเสร็จสิ้น ณ วันที่ 30 มีนาคม 2552


ผลที่คาดว่าจะได้รับ
:
1.เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้นำท้องถิ่น พนักงานพิทักษ์ป่า อาสาสมัครจากหน่วยงานต่าง ๆ และ เครือข่ายอาสาสมัครภายในจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1,139 คน 
มีความรู้เบื้องต้นด้านที่ดินของรัฐป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติงานและร่วมกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.ราษฎรและเยาวชนจำนวน 2,400 คน มีความรู้และจิตสำนึกด้านการปกป้องที่ดินของรัฐและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นตน


ปัญหา/อุปสรรค
:
ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้การดำเนินงานในบางช่วงเวลา
ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส

ผู้รับผิดชอบ
: นางสาวโสภิตา จันทมณีโชติ
โทรศัพท์ :
Email-address : 1234@hotmail.com
แผนที่