History

ประวัติความเป็นมา กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 มีมติเห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานฯ โดยตั้งสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2550 โดยให้ใช้อัตรากำลังจากอัตราคืนเกษียณและหรือการหมุนเวียนอัตรากำลังภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 18 อัตรา และเห็นชอบในหลักการสำหรับการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 เพื่อเพิ่มสำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับรองรับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 ได้แบ่งส่วนราชการโดยเพิ่ม สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. เสนอแนะเพื่อให้มีการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับ การจัดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย การกักเก็บและ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หน้า 33 เล่ม 129 ตอนที่ 92 ก ราชกิจจานุเบกษา 28 กันยายน 2555
 2. เสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกในการดําเนินงานระดับชาติและระดับ นานาชาติเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งแนวทางและท่าทีในการเจรจา เกี่ยวกับอนุสัญญาและพิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลประโยชน์ของประเทศ
 3. เสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาครัฐและ ภาคเอกชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
 4. ติดตามและประสานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
 5. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แห่งชาติ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย

ต่อมาได้มีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม่ ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2560 โดยเปลี่ยนชื่อจากเดิม เป็น กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. เสนอแนะเพื่อให้มีการกําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับ การจัดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การกักเก็บและ การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 2. เสนอแนะแนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกในการดําเนินงานระดับชาติ และระดับ นานาชาติเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งแนวทางและท่าทีในการเจรจา เกี่ยวกับอนุสัญญาและพิธีสาร และความตกลงระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และผลประโยชน์ของประเทศ หน้า 8 เล่ม 134 ตอนที่ 132 ก ราชกิจจานุเบกษา 29 ธันวาคม 2560
 3. เสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและประสานงานระหว่างภาครัฐ และ ภาคเอกชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
 4. ติดตามและประสานกับภาครัฐและภาคเอกชนในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ
 5. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับ มอบหมาย