ADAPTATION

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สาขาหลัก หน่วยงาน
การจัดการน้ำ

 

1)    สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

2)    กรมชลประทาน

3)    กรมทรัพยากรน้ำ

4)    กรมโยธาธิการและผังเมือง

5)    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

6)    กรมโรงงานอุตสาหกรรม

7)    กรมควบคุมมลพิษ

8)    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9)    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10)  สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 1)    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2)    กรมชลประทาน

3)    สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

4)    กรมพัฒนาที่ดิน

5)    กรมวิชาการเกษตร

6)    กรมการข้าว

7)    กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

8)    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

9)    กระทรวงการคลัง

10)  กรมส่งเสริมการเกษตร

11)   กรมปศุสัตว์

12)   กรมประมง

13)   สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

การท่องเที่ยว 1)    กรมการท่องเที่ยว

2)    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

3)    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

4)    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

5)    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

6)    องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

7)    กรมโยธาธิการและผังเมือง

8)    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

9)    อาสาพัฒนาชุมชน

10)  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สาธารณสุข 1)    กรมอนามัย

2)    กรมควบคุมโรค

3)    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

4)    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

5)    กรมการแพทย์

6)    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 1)    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

2)    กรมป่าไม้

3)    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4)    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5)    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6)    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ 1)    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2)    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3)    กรมโยธาธิการและผังเมือง

4)    กรมอุตุนิยมวิทยา

5)    กระทรวงมหาดไทย

6)    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7)    คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

8)    กระทรวงการคลัง

9)    กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม