MITIGATION

การลดก๊าซเรือนกระจก
ภาคส่วน หน่วยงาน
ภาคพลังงาน

 

ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ภาคของเสีย