Department Operation Center (DOC)

ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (Department Operation Center: DOC) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขึ้น เพื่อให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลเพื่อการบริหารราชการของ สผ. ซึ่งผู้บริหารของ สผ. สามารถนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และตัดสินใจในการกำหนดนโยบายและแผน รวมทั้งสามารถเชื่อมโยง/บูรณาการศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ โดยการบูรณาการระบบศูนย์ปฏิบัติการระดับกรม (DOC) กับศูนย์ปฏิบัติการระดับกระทรวง (Ministry Operation Center: MOC) ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของ สผ. ให้มีศักยภาพและมีความรู้ความชำนาญในการใช้งานระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของ สผ. ให้สามารถนำเข้าข้อมูลที่สำคัญผ่านเว็บไซต์ doc.onep.go.th ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และแผนพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบูรณาการและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีเป้าหมายหลัก คือ การบูรณาการการให้บริการภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงระบบจากหลายหน่วยงาน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ ให้มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ สผ. จึงดำเนินการพัฒนาระบบ DOC โดยบูรณาการข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้บทบาทภารกิจของ สผ. เข้าสู่ระบบ DOC รวมทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลการบริหารงานและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการยกระดับขีดความสามารถและทักษะเชิงดิจิทัลให้กับบุคลากรของ สผ. เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ ให้มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์ต่อไป