admin_ccmc

แผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน ระหว่างปี ค.ศ.2022-2026
แผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศไทย – เยอรมัน ระหว่างปี ค.ศ.2022-2026
...
continue reading
การประชุมระดับสูง COP 25
การประชุมระดับสูง COP25
[vc_row][vc_column][vc_column_text]นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำและระดับรัฐมนตรี (High-level Segment) ของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภ...
continue reading
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) ข้อมูลการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text] การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การควบคุมคุณภาพ (Quality Control: QC) ข้อมูลการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย
continue reading
การจัดทำบัญชี ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
...
continue reading
โครงการ ศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศใน อนาคตและการปรับตัวของภาคส่วนที่สำคัญ
continue reading
Thailand’s Initial National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change
continue reading
Thailand’s Second National Communication under the United Nations Framework Convention on Climate Change
continue reading
ONEP and GIZ join forces to tackle climate change, boosting public awareness
...
continue reading
การลดก๊าซเรือนกระจกและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภาคประชาชน
...
continue reading
ONEP congratulates Mr. Warawut Silpa-archa, the new Natural Resources and Environment Minister, as he took office on 22 July
[vc_row][vc_column width="1/1"][vc_column_text]เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๙ น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ สักการะพระพุทธสยัมภู พระภูมิเจ้าที่ และปลูกต้นรวงผึ้ง...
continue reading