Adaptation

การแก้ปัญหาและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ภาวะโลกร้อนนั้นเกิดจากก๊าซเรือนกระจกที่มากเกินไปในชั้นบรรยากาศของโลก ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การแก้ปัญหาดังกล่าวเราจึงต้องช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และยังต้องเตรียมตัวรับมือกับความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก อันจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราด้วย

ประชาคมโลกเองก็ได้ตระหนักถึงปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราต้องเผชิญความเสี่ยงจากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดบ่อยขึ้นและจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นประเทศต่าง ๆ จึงได้ร่วมกันก่อตั้งกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC เพื่อเป็นเวทีสำหรับการกำหนดกฎกติกาในการแก้ไขปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกำหนดแนวทางรับมือต่อปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน

กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC กำหนดเป้าหมายร่วมกัน “เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไม่ให้เกินระดับที่จะเป็นภัยภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร โดยทุกประเทศต้องร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันตามขีดความสามารถที่แต่ละประเทศจะทำได้”
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดให้มีการการประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ หรือเรียกว่า Conference Of the Parties (COP) เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามข้อกำหนดของ UNFCCC
ที่ผ่านมานั้นไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นได้ ในปี พ.ศ. 2558 จึงได้มีการรับรองความตกลงปารีส (Paris Agreement) ภายใต้ความตกลงปารีสนั้นได้กำหนดกฎกติกาการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เข้มข้นขึ้น โดยบังคับให้ทุกประเทศจัดส่งเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เป็นรูปธรรม หรือที่เรียกว่า “เป้าหมายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ประเทศกำหนด” หรือ Nationally Determined Contribution หรือ NDC ทุก ๆ 5 ปี

ประเทศไทยเห็นว่า ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นมีความสำคัญในฐานะที่ประเทศยังคงมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการพัฒนาและเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมทั้งยังได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยที่ผ่านมาได้มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง อาทิ การส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ อย่างสม่ำเสมอ การจัดตั้งหน่วยงานรัฐเพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ การเข้าร่วมและดำเนินโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดภายใต้พิธีสารเกียวโต การลดก๊าซเรือนกระจกโดยความสมัครใจของประเทศ

การเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงปารีส จัดทำแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 จัดทำแผนการปรับตัวแห่งชาติ และประเทศไทยได้มีการจัดทำและจัดส่งเป้าหมายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามข้อบังคับของความตกลงปารีส และได้มีการจัดทำแผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกและแผนปฏิบัติการการลดก๊าซเรือนกระจกรายสาขา