Glossary

ตารางคำแปลความตกลงปารีส

คำศัพท์เฉพาะและคำศัพท์ที่มีการใช้หลายครั้ง

คำศัพท์ คำแปลที่ใช้
acceptance, instrument of acceptance การยอมรับ, สารการยอมรับ
accession, instrument of accession ภาคยานุวัติ, ภาคยานุวัติสาร
approval, instrument of approval ความเห็นชอบ, สารการให้ความเห็นชอบ
action การดำเนินงาน / กิจกรรม
adaptation communication รายงานด้านการปรับตัว
ambition ความพยายาม
amendment ข้อแก้ไข
annex ภาคผนวก
anthropogenic โดยมนุษย์
Article ข้อ
best available science วิทยาศาสตร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่
biennial report รายงานรายสองปี
biennial update report รายงานความก้าวหน้ารายสองปี
bureau สำนักงาน
Cancun Adaptation Framework กรอบการดำเนินงานด้านการปรับตัวแคนคูน
capacity-building การเสริมสร้างศักยภาพ
climate finance เงินทุนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
climate resilience ภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง โดยคำนึงถึงขีดความสามารถของแต่ละภาคี ตามสถานการณ์ของประเทศที่แตกต่างกัน
common concern of humankind ข้อกังวลร่วมกันของมนุษยชาติ
common time frames กรอบระยะเวลาร่วม
Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Paris Agreement ที่ประชุมรัฐภาคีซึ่งทำหน้าที่เป็นที่ประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส
consensus ฉันทามติ
country-driven กำหนดโดยประเทศ
Decision ข้อตัดสินใจ
Depositary ผู้เก็บรักษา
developing country Parties ภาคีประเทศกำลังพัฒนา
developed country Parties ภาคีประเทศพัฒนาแล้ว
Durban Platform for Enhanced Action ที่ประชุมเดอร์บันเพื่อการยกระดับการดำเนินงาน
economic diversification ความหลากหลายทางเศรษฐกิจ
economy-wide absolute emission reduction targets เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จริงและครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ
economy-wide emission reduction and limitation targets เป้าหมายการลดหรือจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ครอบคลุมทุกภาคเศรษฐกิจ
effective มีประสิทธิผล
efficient มีประสิทธิภาพ
effort ความพยายาม
equity ความเป็นธรรม
enhance ยกระดับ/ ส่งเสริม
enter into force มีผลบังคับใช้
environmental integrity ความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อม
facilitate เอื้ออำนวย
framework กรอบการดำเนินงาน
gender-responsive ตอบสนองต่อบทบาทหญิงชาย
global stocktake การทบทวนสถานการณ์และการดำเนินงานระดับโลก
good practices แนวทางการปฏิบัติที่ดี
guidance แนวทาง
host Party ภาคีที่กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกตั้งอยู่
implementation การดำเนินงาน / การปฏิบัติตาม
in accordance with ตาม / โดยเป็นไปตาม
indigenous peoples ชนพื้นเมือง
institutional arrangement การจัดการเชิงสถาบัน
inter alia ในบรรดาสิ่งทั้งหลาย
intergenerational equity ความเป็นธรรมระหว่างชนต่างรุ่น
Intergovernmental Panel on Climate Change คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
international assessment and review การทบทวนและตรวจประเมินระดับนานาชาติ
International Atomic Energy Agency ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
international consultation and analysis การวิเคราะห์และหารือระดับนานาชาติ
internationally transferred mitigation outcomes ผลการลดก๊าซเรือนกระจกที่ถ่ายโอนระหว่างประเทศ
joint mitigation and adaptation approaches แนวทางร่วมเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและปรับตัว
least developed countries ภาคีประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
livelihoods การดำรงชีวิต
loss and damage การสูญเสียและความเสียหาย
low greenhouse gas emissions development การพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ
means of implementation กลไกการดำเนินงาน
methodologies ระเบียบวิธี
mitigation การลดก๊าซเรือนกระจก
modalities รูปแบบ
mutatis mutandis โดยอนุโลม
national adaptation plan แผนการปรับตัวแห่งชาติ
national communication รายงานแห่งชาติ
need ความจำเป็น/ความต้องการ
nationally determined contributions การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด
paragraph วรรค
Parties ภาคี
pathway แนวทาง
poverty eradication การขจัดความยากจน
pre-industrial levels ยุคก่อนอุตสาหกรรม
“prepare, communicate and maintain successive nationally determined contributions” จัดทำ แจ้ง และจัดให้มีการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดอย่างต่อเนื่อง
procedures กระบวนการขั้นตอน
progression ความก้าวหน้า
provision บทบัญญัติ
public access to information การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
public awareness การตระหนักรู้ของประชาชน
public participation การมีส่วนร่วมของประชาชน
Public registry ระบบทะเบียนสาธารณะ
purpose ความมุ่งประสงค์
ratification, instrument of ratification การให้สัตยาบัน, สัตยาบันสาร
regional economic integration organizations องค์การร่วมทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
removal การกำจัด
reservation ข้อสงวน
reservoirs การกักเก็บ
response measures มาตรการการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
results-based payments การจ่ายค่าตอบแทนเมื่อเกิดผลสัมฤทธ์ในการดำเนินงาน
secretariat สำนักเลขาธิการ
Secretary-General เลขาธิการ
session สมัย
sinks การดูดซับ
small island developing States ประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาดเล็ก
sources แหล่งกำเนิด
special circumstance สถานการณ์พิเศษ
subnational ระดับย่อยของประเทศ
Subsidiary Body for Implementation องค์กรย่อยด้านการดำเนินงาน
Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice องค์กรย่อยเพื่อให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
sustainable development การพัฒนาที่ยั่งยืน
technical expert review การทบทวนของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
those that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change ที่มีความเปราะบางอย่างยิ่งต่อผลกระทบทางลบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
United Nations Framework Convention on Climate Change กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
United Nations specialized agencies องค์การชำนาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ
vice versa ในทางกลับกัน
Warsaw International Mechanism for Loss and Damage associated with Climate Change Impacts กลไกระหว่างประเทศวอร์ซอสำหรับการสูญเสียและความเสียหายเกี่ยวข้องกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ