Event Calendar

Calendar List Views

< 2021 >
September
«
»
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August
August
1
2
3
4
5
6
7
 • การอบรมการจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร
  All day
  07/09/2021-08/09/2021

  การอบรมการจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร

  ระหว่างวันที่ 7 – 8 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.

  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Zoom

  ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework on Climate Change (UNFCCC) มีพันธกรณีจะต้องจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพื่อเสนอต่อ UNFCCC ตามศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินการของประเทศ ต่อมาเพื่อให้ทุกประเทศมีการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น UNFCCC และความตกลงปารีสได้จัดทำกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใส (Transparency framework) เพื่อมุ่งส่งเสริมความเข้าใจ ความชัดเจน และติดตามการดำเนินงานและการสนับสนุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศภาคีสมาชิกภายใต้ความตกลงปารีส โดยกำหนดให้แต่ละประเทศภาคีสมาชิกต้องจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี (Biennial Transparency Report: BTR) และต้องจัดส่งรายงานฉบับแรกภายในปี พ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ข้อมูลการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการบรรลุเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการปรับตัวและการสนับสนุน ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดโดยที่ประชุมรัฐภาคี การจัดทำรายงานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศจะใช้แนวทางการคำนวณตามคู่มือในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกแห่งชาติ ปี 2006 หรือ 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories จัดทำโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC) ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนสามารถดำเนินงานด้านการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และรองรับการดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงานด้านความโปร่งใส จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะด้านการจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสนับสนุนการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สถาบันวิทยาการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)  ได้ดำเนินการจัดอบรม “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของภาคเกษตรให้มีความรู้และทักษะในการจัดเก็บและควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อใช้ประกอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตรได้อย่างถูกต้อง

  หลักการและเหตุผล และกำหนดการ

  เอกสารประกอบการอบรม

   

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
October
October
October
(Visited 58 times, 1 visits today)