กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ และหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC)

หนึ่งในภารกิจหลักของ กปอ. คือการเสนอแนะเพื่อให้มีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงสืบเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศ โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563 ให้ได้ร้อยละ 20 – 25 จากกรณีปกติ

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนากลไกถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญ กปอ. มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีโอกาสเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประเทศไทยได้จัดส่งรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (NC4) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4 (BUR4) ต่อ UNFCCC เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 และวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ตามลำดับ ซึ่งปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยมีปริมาณการก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวมภาค LULUCF) เท่ากับ 372,716.86 GgCO2eq หรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ (รวมภาค LULUCF) เท่ากับ 280,728.34 GgCO2eq

ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Trends in Atmospheric CO2 monthly
December 2022: 418.82 ppm
November 2022: 417.80 ppm
October 2022: 416.22 ppm
Last Updated: March 22, 2023
Source: www.noaa.gov

Trends in Atmospheric CO2 monthly

ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. รายงานแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้ารายสองปี NC BUR
แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยปี 2564-2573 กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก Climate Change NDC-Roadmap NDC กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผล การลดก๊าซเรือนกระจก mitigation กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก Climate Change NAMA NDC มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมาย การลดก๊าซเรือนกระจก target กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก Climate Change เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก NAMAs NDC
ผลการประชุมอนุสัญญา กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก Climate Change อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP ความตกลงปารีส Paris Agreement
กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. ระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการเจรจา
กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก Climate Change
การลดก๊าซเรือนกระจก mitigation กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก Climate Change ระบบติดตามผล การดำเนินงาน NDC NAMA
กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. รายงานแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้ารายสองปี NC BUR
กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. แจ้งเรื่องร้องเรียน

NEWS

สผ. ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่

เลขาธิการ สผ. กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน

สผ. จับมือ ปตท. สผ. ลงนาม MOU เพื่อขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกฯ

สผ. จัดประชุม Focus group รับฟังความคิดเห็น สาขาเกษตรที่มีศักยภาพ

เข้าร่วมงานรับฟังการบรรยาย Thailand and Denmark Partners Toward

เลขาธิการ สผ. หนุนโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกข้าวฯ

เลขาธิการ สผ. บรรยยาย งานสัปดาห์ทางวิชาการศาลปกครอง

สผ. ประชุมหารือการดำเนินโครงการ Thai – German Cooperation

สผ.จัดการประชุมกลั่นกรองโครงการ

สผ. เข้าร่วมงาน PTT Group Tech and Innovation Day

สผ. ร่วมเสวนา “ความร่วมมือไทย-เยอรมัน”

สผ. เข้าร่วมงานครบรอบ 15 ปี สถาปนาสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย

สผ. จัดงานการเปลี่ยนแปลสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตรของประเทศญี่ปุ่น

สผ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม และเสนอแนะด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน

เลขาธิการ สผ. เร่งผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065

ดาวน์โหลด - สิ่งพิมพ์ รายงาน อินโฟกราฟิก วิดิโอ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศไทย กปอ. ภายใต้สผ. ได้จัดทำสิ่งพิมพ์ รายงาน ต่างๆ เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ

คลิกที่นี่

“I am here to express Thailand’s willingness to be more aggressive in addressing the climate change challenges in every way and every means possible, by aiming at reaching carbon neutrality in 2050, and Net Zero GHG Emissions in or before 2065. With the adequate, timely and equitable support of technology transfer and cooperation, and most importantly, the availability of and access to ample green financing facilities, Thailand can increase our NDC to 40%, and reach the Net Zero GHG Emissions in 2050.”

H.E. General Prayut Chan-o-cha

Prime Minister of the Kingdom of Thailand

“I am not a scientist, but I don’t need to be. Because the world’s scientific community has spoken, and they have given us our prognosis, if we do not act together, we will surely perish. Now is our moment for action.”

Leonardo DiCaprio

UN Climate Summit

“You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes.”

Greta Thunberg

RELATED LINKS

ONEP    MONRE    TGO    PCD    UNFCCC    GCF Thailand

(Visited 23,562 times, 62 visits today)