กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เป็นหน่วยปฏิบัติงานภายใต้สำนักงานนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และทำหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญา UNFCCC (National Focal Point) และหน่วยงานประสานงานหลักของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (National Designated Authority: NDA)

การประชุม SB56 ระหว่างวันที่ 6 -16 มิถุนายน 2565 ณ เมืองบอนน์ (Bonn) ประเทศเยอรมัน
โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 56 ซึ่งประกอบด้วย การประชุมองค์กรย่อยให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์(The session of the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice: SBSTA) และ การประชุมองค์กรย่อยด้านการดำเนินงาน (The session of the Subsidiary Body for Implementation: SBI)

หนึ่งในภารกิจหลักของ กปอ. คือการเสนอแนะเพื่อให้มีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนากลไกถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญ กปอ. มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

ประเทศไทยได้จัดส่งรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR) ต่อ UNFCCC เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งประเทศไทยมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวมภาค LULUCF) เท่ากับ 354,357.61 GgCO2eq หรือปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ (รวมภาค LULUCF) เท่ากับ 263,223.47 GgCO2eq

ประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศ โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายหลังปี พ.ศ. 2563 ให้ได้ร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ เพื่อร่วมมือกันระหว่างประเทศภาคีภายใต้ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกให้ได้ตามเป้าหมายของความตกลงปารีส

ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหนึ่งในคณะทำงานแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือกับชาติต่าง ๆ ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Trends in Atmospheric CO2 monthly
Last Updated: July 03, 2022
Source: www.noaa.gov

Trends in Atmospheric CO2 monthly

ปฏิทินกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. รายงานแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้ารายสองปี NC BUR
แผนที่นำทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยปี 2564-2573 กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก Climate Change NDC-Roadmap NDC กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผล การลดก๊าซเรือนกระจก mitigation กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก Climate Change NAMA NDC มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก
เป้าหมาย การลดก๊าซเรือนกระจก target กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก Climate Change เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก NAMAs NDC
ผลการประชุมอนุสัญญา กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก Climate Change อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ COP ความตกลงปารีส Paris Agreement
กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. ระบบฐานข้อมูล สนับสนุนการเจรจา
กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก การลดก๊าซเรือนกระจก Climate Change
การลดก๊าซเรือนกระจก mitigation กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. บัญชีก๊าซเรือนกระจก Climate Change ระบบติดตามผล การดำเนินงาน NDC NAMA
กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. รายงานแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้ารายสองปี NC BUR
กองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ. แจ้งเรื่องร้องเรียน

NEWS

การประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙

สผ. ประชุมกับคณะกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

พิธีลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส

การประชุม National Workshop on Implementation of Nationally Determined Contributions in Thailand: Updates, Issues and Options

เลขาธิการ สผ. กล่าวปาฐกถา ยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนา แบบคาร์บอนต่ำของประเทศไทย

ไทยเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีระหว่างผู้แทนประเทศไทย

การประชุมแลกเปลี่ยนมุมมอง ครั้งที่ 12

การประชุม Bonn Climate Change Conference 2022 ภายใต้ UNFCCC

เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์ เรื่อง“โครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน

การประชุม “Decarbonization Conference 2022”

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 2/2565

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ

Toward 2065 Thailand Net Emissions Goal

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2565

ดาวน์โหลด - สิ่งพิมพ์ รายงาน อินโฟกราฟิก วิดิโอ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศไทย กปอ. ภายใต้สผ. ได้จัดทำสิ่งพิมพ์ รายงาน ต่างๆ เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ

คลิกที่นี่

“Climate change will pose a major challenge to the achievement of various SDGs. It is, therefore, our shared responsibility to ensure that the outcome of the COP 21 will be both ambitious and viable.”

“Sustainability requires that humankind must learn to live in harmony with nature and lead a balanced life in a green society. Today, the adverse impacts of climate change and natural disasters can reverse decades of sustainable development gains. It is, therefore, incumbent upon every person and every country to join hands in solving this pressing global challenge. On Thailand’s part, we reaffirm our commitment under the INDCs to reducing our greenhouse gas emissions between 20 and 25% by the year 2030.”

H.E. General Prayut Chan-o-cha

Prime Minister of the Kingdom of Thailand

“I am not a scientist, but I don’t need to be. Because the world’s scientific community has spoken, and they have given us our prognosis, if we do not act together, we will surely perish. Now is our moment for action.”

Leonardo DiCaprio

UN Climate Summit

“You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes.”

Greta Thunberg

RELATED LINKS

ONEP    MONRE    TGO    PCD    UNFCCC    GCF Thailand

(Visited 14,063 times, 5 visits today)