กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2551 เป็นหน่วยปฏิบัติงานภายใต้สำนักงานนนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำหน้าที่หน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหน่วยงานประสานงานหลักของกองทุนภูมิอากาศสีเขียว

หนึ่งในภารกิจหลักของกปอ. คือการเสนอแนะเพื่อให้มีการกำหนดนโยบาย ยุทธศาตร์ และแผนดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ

การขับเคลื่อนนโยบายด้านการเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพัฒนากลไกถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญ กปอ.มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้าถึงการสนับสนุนทางการเงินจากแหล่งทุนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

เพื่อรับมือกับความเสี่ยงสืบเนื่องจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศ โดยมีเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ภายหลังปีพ.ศ. 2563 ให้ได้ร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ

ในฐานะหน่วยประสานงานกลางของประเทศภายใต้กรอบอนุสัญญาว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และหนึ่งในคณะทำงานแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กปอ.มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนและเสริมสร้างความร่วมมือกับชาติต่างๆในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

10
TH COUNTRY MOST SUFFER FROM EXTREME WEATHER EVENTS.
6
ADAPTATION PRIORITY SECTORS FOR THAILAND
20
% THAILAND COMMITTED TO REDUCE GREENHOUSE GAS EMISSIONS
Trends in Atmospheric CO2 monthly
June 2019: 410.45 ppm
May 2019: 411.35 ppm
Last Updated: September 17, 2019

Event calendar

01 - 30 กันยายน 2562
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ครั้งที่ 1/ 2562...

ที่ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กปอ.


อ่านเพิ่มเติม
07 - 09 ตุลาคม 2562
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดทำแผนในพื้นที่ Module I ครั้งที่ 2...

ที่ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กปอ./GIZ


อ่านเพิ่มเติม
28 - 30 ตุลาคม 2562
การฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการบูรณาการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกระบวนการจัดทำแผนในพื้นที่ Module I ครั้งที่ 3...

ที่ กรุงเทพมหานคร จัดโดย กปอ./GIZ


อ่านเพิ่มเติม

NEWS

ดาวน์โหลด - สิ่งพิมพ์ รายงาน อินโฟกราฟิก วิดิโอ

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศไทย กปอ. ภายใต้สผ. ได้จัดทำสิ่งพิมพ์ รายงาน ต่างๆ เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจ

คลิกที่นี่

“Climate change will pose a major challenge to the achievement of various SDGs. It is, therefore, our shared responsibility to ensure that the outcome of the COP 21 will be both ambitious and viable.”

“Sustainability requires that humankind must learn to live in harmony with nature and lead a balanced life in a green society. Today, the adverse impacts of climate change and natural disasters can reverse decades of sustainable development gains. It is, therefore, incumbent upon every person and every country to join hands in solving this pressing global challenge. On Thailand’s part, we reaffirm our commitment under the INDCs to reducing our greenhouse gas emissions between 20 and 25% by the year 2030.”

H.E. General Prayut Chan-o-cha

Prime Minister of the Kingdom of Thailand

“I am not a scientist, but I don’t need to be. Because the world’s scientific community has spoken, and they have given us our prognosis, if we do not act together, we will surely perish. Now is our moment for action.”

Leonardo DiCaprio

UN Climate Summit

“You say you love your children above all else, and yet you are stealing their future in front of their very eyes.”

Greta Thunberg


ในนามของกระทรวงสิ่งแวดล้อม คุ้มครองธรรมชาติ และความปลอดภัยทางปรมาณูแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (BMU)
องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) สนับสนุนประเทศไทยในการดำเนินงานในภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตคาร์บอนต่ำที่มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

RELATED LINKS

ONEP    MONRE    TGO    PCD    UNFCCC    GCF Thailand