การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร

การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ องค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเก็บและการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร” เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (สผ.) และ นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่องค์ความรู้ (อบก.) ให้เกียรติกล่าวเปิดงานอบรม ซึ่งการอบรมฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมและควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อประกอบการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร รวมถึงบูรณาการข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร จำนวน 37 คน

การอบรมฯ ครั้งนี้ มีการนำเสนอในหัวข้อ

“หลักการและขอบเขตการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเบื้องต้นตามกรอบ Paris rulebook

โดย รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย SIIT, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“แนวทางการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภายใต้ระบบ TGEIS

โดย นายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้

 

“วิธีการเก็บข้อมูลและการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคเกษตรและทดลองคำนวณ”

“ภาพรวม การควบคุมคุณภาพข้อมูลในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก และการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคเกษตร”

“แบบฟอร์มควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมสำหรับข้อมูลกิจกรรม (Activity Data: AD) และข้อมูลกิจกรรมประกอบ (Activity Data Factor: ADF)

โดย รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(Visited 37 times, 1 visits today)