เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทิศทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Change Situation andTrend)”

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้กับกลุ่มโรงไฟฟ้า บี.กริม ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ“การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทิศทางการจัดการก๊าซเรือนกระจก (Climate Change Situation andTrend)” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Microsoft Teams) โดย เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของการประชุม COP 26 และการยกระดับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission) ได้ในปี ค.ศ. 2065 และด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศ และกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับ NDC เป็นร้อยละ 40 ได้ ซึ่งภาคเอกชนมีบทบาทอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าท้ายของประเทศได้ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวที่สำคัญ เช่น การปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LTS) การปรับปรุง Updated NDC และการจัดทำ NDC ฉบับที่ 2 การเร่งผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. การยกระดับโครงสร้างและระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐานสากล และการจัดตั้งระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจเอกชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาด ตลอดจนการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน