การประชุมกับผู้แทนจากเครือรัฐออสเตรเลีย

การประชุมกับผู้แทนจากเครือรัฐออสเตรเลีย

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทน สผ. เข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนจากเครือรัฐออสเตรเลียนำโดย Mr. David Higgins จาก Department of Industry, Science, Energy and Resources (DISER) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับฟังการแนะนำโครงการ Indo-Pacific Carbon Offsets Scheme (IPCOS) อย่างเป็นทางการ โดยมี ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เจ้าหน้าที่ กปอ. ผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย และสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ โครงการ IPCOS เป็นข้อริเริ่มของรัฐบาลออสเตรเลียที่มุ่งส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก รวมทั้งพัฒนากลไก Carbon Offsets และการขาย Carbon Credits ภายใต้กลไกข้อ 6 ของความตกลงปารีสให้มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยโครงการดังกล่าวจะมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2569 งบประมาณ 60 ล้านเหรียญดอลลาร์ออสเตรเลีย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความร่วมมือระหว่างประเทศไทย – เครือรัฐออสเตรเลียในห้วงที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางความร่วมมือในอนาคตภายใต้โครงการนี้ อาทิ การเกษตรและการปศุสัตว์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ