การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai - German Climate Change Policy Programme (TGCP) ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai – German Climate Change Policy Programme (TGCP) ครั้งที่ 1/2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Thai – German Climate Change Policy Programme (TGCP) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกรรมการ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานคนที่ 1 มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส ผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทยและมาเลเซีย เป็นรองประธานคนที่ 2 และดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกของปี มีสาระสำคัญประกอบด้วยการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทยและมาเลเซีย ของ มร.ไรน์โฮลด์ เอลเกส การรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน TGCP ประจำปี พ.ศ. 2563 และการพิจารณาปรับแผนงาน TGCP ประจำปี พ.ศ.2563 รวมทั้งหารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนในคณะกรรมการกำกับโครงการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 50 คน