การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานการประชุม
ดร. กลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ
ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการฯ ความเป็นมา และกรอบการดำเนินงาน พร้อมทั้งพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะต่อรายละเอียดกรอบแนวคิด วิธีการ และแผนการดำเนินการในการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาดังกล่าว
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมอนามัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนประมาณ 30 คน