การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thai RAC NAMA) ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thai RAC NAMA) ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น (Thai RAC NAMA) ครั้งที่ 1/2564

โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ
ที่ประชุมได้รับทราบถึงความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการฯ ในปี 2562-2563 รวมถึงสัญญาสรุปส่งมอบทุน (Concluding Agreement: CA) ระหว่าง GIZ และ กฟผ. และแนวทางการส่งต่อเครื่องมือ MRV ของโครงการ RAC NAMA และที่ประชุมได้มีการพิจารณาและมีมติเห็นชอบ แผนการดำเนินการหลังจบโครงการ RAC NAMA (Exit Strategy) และกำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการฯ ครั้งที่ 2/2564 ในเดือนมิถุนายน
ในการนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และเจ้าหน้าที่ สผ. จำนวนกว่า 40 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว