การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along the Gulf of Thailand ครั้งที่ 1/2564

โดย ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญดังนี้

1.) แผนการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2564

2.) การจัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการฯ ในระดับพื้นที่

3.) การกำหนดที่ตั้งสำนักงานโครงการฯ ในระดับพื้นที่

4.) การกำหนดตัวชี้วัดของโครงการฯ ที่ระดับผลลัพธ์และผลผลิตของโครงการฯ

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(Visited 23 times, 1 visits today)