การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 16 อาคารทิปโก้ 2 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม

โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อปรับปรุง (ร่าง) แผนกลยุทธ์ดังกล่าวก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนกรกฎาคม 2564

มีกรรมการและผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom cloud meeting) จำนวน 28 คน

(Visited 44 times, 1 visits today)