การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand (NDC Support) ครั้งที่ 1/2565

สผ. ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการ NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand (NDC Support) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการดำเนินโครงการ และได้ร่วมกันพิจารณาการขยายระยะเวลาโครงการไปจนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2565 รวมทั้งเห็นชอบการปรับแผนงานและงบประมาณ ตลอดจนกรอบผลลัพธ์สำหรับดำเนินโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและกลไกทางการเงินของประเทศที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และการพัฒนาระบบงบประมาณสำหรับใช้บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป