การประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส ครั้งที่ 2/2565

       สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับวิชาการโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส ครั้งที่ 2/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับ ผ่านระบบ Video Conference โดยมี นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เป็นประธาน และนายศิวัช แก้วเจริญ ผอ.กอร. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการต่อผลการลดก๊าซเรือนกระจกสาขาการจัดการของเสียชุมชนจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นของโครงการฯ และการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการกำกับฯ และผู้เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และองค์การจัดการน้ำเสีย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว