การประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการจัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 ตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องดวงกมล ชั้น 2 โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณารายงานภาพรวมความก้าวหน้า และแผนดำเนินงานโครงการฯ และพิจารณา (ร่าง) รายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานกรรมการ และนายศิวัช แก้วเจริญ ผอ.กลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้/กปอ. ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วย Ms.Lovita Ramguttee ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) และคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 9 หน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน เข้าร่วมการประชุมฯ