การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 3/2564

การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 3/2564

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม 202 ชั้น 2 และห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่รองประธานคนที่ 1 นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่รองประธานคนที่ 2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

  1. (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
  2. ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินการของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และภาคีร่วมดำเนินการ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกในการก่อสร้างและเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
  3. กระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ
  4. (ร่าง) แถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ระหว่าง สผ. ของราชอาณาจักรไทย กับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มอบหมายเลขาธิการ สผ. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้แทนลงนามใน (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมดังกล่าว และมอบหมาย ทส. นำเสนอต่อ ครม. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

  1. การเข้าร่วมกลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ (Nitric Acid Climate Action Group : NACAG) ของประเทศไทย
  2. สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี หัวข้อ Adaptation and Resilience ในห้วงการประชุม Leaders Summit on Climate ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564 และสรุปผลงานเสวนา Media roundtable หัวข้อ“Partnering for Climate Action: Outcomes from the U.S. Climate Summit” เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564

(Visited 48 times, 1 visits today)