การประชุมคณะกรรมการนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 4/2564

การประชุมคณะกรรมการนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 4/2564

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (กนภ.) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ร่วมกับห้องประชุม 1001 และ 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ 1 ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทำหน้าที่รองประธานกรรมการคนที่ 2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายเกียรติชาติ ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้มีเรื่องเพื่อพิจารณาที่สำคัญจำนวน 5 เรื่อง และคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ ดังนี้

  1. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) และมอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
  2. (ร่าง) องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทย ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 16 (CMP 16) การประชุมรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 3 (CMA 3) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ตามความเห็นของฝ่ายเลขานุการฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ นำเสนอองค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทยต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
  3. (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคี กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 และมอบหมายให้ ทส. โดย สผ. ดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ฯ โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ขอให้ สผ. ดำเนินการได้ และมอบหมายให้ รมว.ทส. หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ความเห็นชอบ (Endorsement) ต่อร่างแถลงการณ์ฯ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม และเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาร่วมรับรอง (Adoption) หรือมอบหมายผู้แทนร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 38 ตามลำดับ
  4. ผลการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการภาคพลังงานและขนส่ง ปี พ.ศ. 2562 และมอบหมายให้ สผ. นำผลการลดก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวประกอบในรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ ๔ และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 เพื่อเสนอต่อสำนักเลขาธิการกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อไป
  5. (ร่าง) ข้อตกลงการขยายระยะเวลาบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก กับ สผ. และมอบหมายให้ สผ. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป