การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2564 ในสาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ซึ่งมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รองประธาน และนางกตัญชลี ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ ซึ่งมีผู้แทนคณะทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาดังกล่าว เข้าร่วมการประชุม โดยที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ได้พิจารณาเรื่องสำคัญเกี่ยวกับผลการศึกษาการคาดการณ์ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกรณีปกติ (Business as Usual : BAU) ของประเทศไทย ใน ปี ค.ศ. 2050 และ (ร่าง) แนวทางและมาตรการในการลดก๊าซเรือนกระจกในรายสาขา ซึ่ง สผ. ได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการกำหนดแนวทางและเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในระยะยาว รวมทั้งเป็นพื้นฐานสำหรับการจัดทำการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ฉบับต่อไป โดยการดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)