การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานการประชุม และนายศิวัช แก้วเจริญ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อผลของข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ของประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบในการรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าโครงการเตรียมความพร้อมต่อกลไกเรดด์พลัสของประเทศไทยและการส่งเส้นฐานอ้างอิง (baseline) ภาคป่าไม้

มีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมจำนวน 25 คน