การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานการประชุม และนายศิวัช แก้วเจริญ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา ให้ข้อคิดเห็นต่อผลของข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร ปี พ.ศ. 2561 – 2562 ของประเทศไทย เพื่อใช้ประกอบในการรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 และ

ที่ประชุมรับทราบ

1) ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตรวจวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและระบบ MRV จากนาข้าว

2) การควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคเกษตร

มีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมจำนวน 35 คน