การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานการประชุม และนายศิวัช แก้วเจริญ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณา ให้ข้อคิดเห็นต่อ

1) วิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกและกระบวนการ MRV สำหรับมาตรการใช้วัสดุทดแทนปูนเม็ดในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ไฮดรอลิค

2) วิธีการคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกและกระบวนการ MRV สำหรับมาตรการใช้วัสดุทดแทนปูนซีเมนต์ในคอนกรีตผสมเสร็จ

3) การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2562