การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานการประชุม และนายศิวัช แก้วเจริญ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำงานฯ พิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อ

1) วิธีคำนวณการลดก๊าซเรือนกระจกและกระบวนการ MRV สำหรับมาตรการภายใต้แผนปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573 สาขาการจัดการของเสีย และมาตรการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ประโยชน์

2) การจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก ภาคของเสีย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 – 2562 เพื่อประกอบในรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (Fourth National Communication: FNC) และ

ที่ประชุมรับทราบ เรื่องการควบคุมคุณภาพข้อมูลกิจกรรมเพื่อการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกภาคของเสีย และการดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์แนวทางของการรายงานข้อมูลผลการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อพัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วน สำหรับการรายงานตามกรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส