การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมคณะทำงานจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกและมาตรการการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา -13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานการประชุม และนายศิวัช แก้วเจริญ ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการฯ

การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะทำงานฯพิจารณาให้ข้อคิดเห็นต่อค่าการปล่อย/กักเก็บก๊าซเรือนกระจก ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศ และที่ประชุมรับทราบ (ร่าง) รายงานการประเมินทางเทคนิคการยื่นส่งข้อเสนอระดับการปล่อยอ้างอิง ภาคป่าไม้ (FREL) และระดับอ้างอิงภาคป่าไม้ (FRL) ของประเทศไทย

มีคณะทำงานซึ่งเป็นผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมจำนวน 30 คน