การประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30-12.00 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2564

โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นคณะทำงานและเลขานุการ ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในฐานะคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ 50 คน

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระที่สำคัญ คือ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) ซึ่งคณะทำงานฯ ได้ร่วมกันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ และเห็นชอบให้นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ต่อคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน เพื่อพิจารณาต่อไป