การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 12

การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 12

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะผู้แทนหลักของหน่วยประสานงานกลางคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Working Group on Climate Change: AWGCC) ของไทย ได้มอบหมายให้ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 12 ผ่านระบบ Video Conference

โดยมี H.E. Sum Thy รองเลขาธิการ National Council for Sustainable Development กระทรวงสิ่งแวดล้อมประเทศกัมพูชา ประธานคณะทำงานอาเซียนฯ ทำหน้าที่ประธาน และเวียดนามในฐานะประเทศเจ้าภาพเป็นรองประธาน พร้อมทั้งมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและคู่เจรจาของอาเซียน สำนักเลขาธิการอาเซียน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กปอ. กองการต่างประเทศ สป.ทส. และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

ที่ประชุมมีมติรับทราบความก้าวหน้าของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการคณะทำงานอาเซียนฯ และกรอบความร่วมมือกับพันธมิตรของอาเซียน อาทิ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น ซึ่งจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 รวมทั้งได้พิจารณาข้อริเริ่มของอาเซียนสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (UNFCCC COP 26) ประกอบด้วย

1) การจัดทำแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งจะมีการจัดประชุมพิจารณาร่างแถลงการณ์ฯ ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2564

2) การจัดประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างอาเซียนกับสหราชอาณาจักร ในฐานะประธาน COP 26 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 รวมทั้งข้อเสนอของบรูไนดารุสซาลามในฐานะประธานอาเซียนปี 2564 ได้แก่ โครงการ ASEAN Youth on Climate Action (ASEANYouCAN) และการจัดตั้งศูนย์ ASEAN Climate Change Centre