การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11

การประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11

ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ผอ.กปอ.) ได้รับมอบหมายจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กล่าวเปิดการประชุมในฐานะประเทศเจ้าภาพ ในการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 11 (The 11th Meeting of ASEAN Working Group on Climate Change) ซึ่งมี สผ. เป็นหน่วยประสานงานกลางคณะทำงานอาเซียนฯ ของประเทศไทย โดย ผอ.กปอ. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ร่วมเป็นประธาน (Vice-Chairperson) การประชุมดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมทั้งผู้แทนจากคณะทำงานอาเซียนฯ ทั้ง 10 ประเทศ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาและคู่เจรจาของอาเซียน และสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผลการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย การรับรองข้อเสนอโครงการและรับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน (AWGCC Action Plan) โอกาสการพัฒนาความร่วมมือกับหุ้นส่วนการพัฒนาและคู่เจรจาของอาเซียน ตลอดจนรับทราบข้อริเริ่มของอาเซียนที่เสนอโดยบรูไน ดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียนปีพ.ศ. 2564 สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (UNFCCC COP 26) ณ สหราชอาณาจักร ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในปลายปีพ.ศ. 2564