การประชุมคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่ประธานในการประชุมคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เป็นรองประธานคณะทำงาน นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผอ.กอญ./กปอ. ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วยคณะทำงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 30 คน ซึ่งที่ประชุมร่วมพิจารณา (1) เห็นชอบในหลักการต่อ (ร่าง) กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 โดยหากต้องมีการปรับแก้ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญให้ สผ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป (2) ให้ความเห็นต่อร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 และ (3) ให้ข้อคิดเห็นในส่วนของประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ASEAN Centre for Climate Change) โดย สผ. จะรวบรวมข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และพิจารณาจัดทำเป็นความเห็นของประเทศไทยก่อนนำส่งให้
สำนักเลขาธิการอาเซียนต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (TCAC) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน อีกด้วย