การประชุมคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเจรจาสำหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. รองประธานคณะทำงานฯ นายวัลลภ ปรีชามาตย์ ผอ.กอญ./กปอ. คณะทำงานและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะทำงานฯและเจ้าหน้าที่ กปอ. เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 40 คน โดยมีการพิจารณา ร่าง องค์ประกอบคณะผู้แทนของประเทศไทย ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ รวมถึงพิจารณา ร่างกรอบท่าทีเจรจาของไทย ในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 และ ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 27 นอกจากนี้ยังได้พิจารณาโครงการความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างอาเซียน-เยอรมัน (ASEAN-German Climate Action Programme) และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป