การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ อาคารทิปโก้ ๒ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการการผลักดันการประยุกต์ใช้และการจัดการตลอดวงจรของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (Accelerating the adoption and life-cycle solutions to electric mobility development in Thailand) และแนวทางการพิจารณาโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการอนุวัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาที่เกี่ยวข้อง (Enabling Activities) รวมทั้งเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการการจัดทำรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 4 (Fourth Biennial Update Report: BUR4) สำหรับการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในการจัดทำรายงานเพื่อสื่อสารการดำเนินงานของประเทศตามที่กำหนดในมาตรา 4 และ 12 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทั้งนี้ มีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 37 คน