การประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดการประชุมคณะทำงานเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 1/2565 ในวันพุธที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก เป็นฝ่ายเลขานุการในการประชุมดังกล่าว ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก้าวหน้าโครงการการผลักดันการประยุกต์ใช้และการจัดการตลอดวงจรของการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย (Accelerating the adoption and life-cycle solutions to electric mobility development in Thailand) และความก้าวหน้าโครงการการส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย (Accelerating construction of energy efficient green housing units in Thailand) รวมทั้งเพื่อพิจารณาโครงการจัดทำรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 1 และรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ร่วมกับรายงานความโปร่งใสรายสองปี ฉบับที่ 2 เสนอต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thailand’s First Biennial Transparency Report (1BTR) and combined Fifth National Communication and Second Biennial Transparency Report (5NC/2BTR) to UNFCCC) สำหรับการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกในการจัดทำรายงานเพื่อสื่อสารการดำเนินงานของประเทศตามที่กำหนดในมาตรา 4 และ 12 ของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวจำนวน 45 ท่าน