การประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 3/2564 และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 3/2564 และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ครั้งที่ 3/2564 และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมฯ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นรองประธานการประชุมฯ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาเกษตร สาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสาขาเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวนประมาณ 40 คน

โดยการประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ ผลการศึกษาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ในสาขาเกษตร และสาขาป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-benefit analysis) โอกาสและอุปสรรค และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2 องศาเซลเซียส และ 1.5 องศาเซลเซียส