การประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ครั้งที่ 2/2564 และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ครั้งที่ 2/2564 และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย ครั้งที่ 2/2564 และสาขาเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสาน การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นรองประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาพลังงาน สาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ สาขาการจัดการของเสีย และสาขาเศรษฐกิจและสังคม เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ที่ประชุมมีวาระเพื่อพิจารณาที่สำคัญ คือ ผลการศึกษาแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ในสาขาพลังงานสาขาคมนาคมขนส่ง สาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสีย รวมทั้งผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (Cost-benefit analysis) โอกาสและอุปสรรค และผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม ตามภาพฉายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2 องศาเซลเซียส และ 1.5 องศาเซลเซียส ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 50 คน