การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบูรณาการนโยบายและแผนครั้งที่ 1/2563

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2563 เมื่ออังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานอนุกรรมการ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นรองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. โดยมี ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 และรับทราบเรื่องสำคัญ ได้แก่ 1) หลักการแบ่งปันปริมาณคาร์บอนเครดิต (ก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้) จากโครงการ T-VER ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียวในพื้นที่ของรัฐ ที่ได้ขึ้นทะเบียนโครงการกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 2) การเพิ่มเติมเงื่อนไขประเภทกิจการห้องเย็น หรือกิจการห้องเย็นและขนส่งห้องเย็น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด BCG และ 3) ผลการวิเคราะห์ข้อดี – ข้อเสีย และศึกษาศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย ในการดำเนินความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจกผ่านกลไกตลาดระหว่างประเทศ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนในคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมกว่า 60 คน