การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้งที่ 1/2564

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการบูรณาการนโยบายและแผน ครั้ง 1/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา -13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM Cloud Meeting) ร่วมกับห้องประชุมชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รักษาราชการแทนเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่ รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ มีอนุกรรมการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

คณะอนุกรรมการฯ มีมติเห็นชอบต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission development Strategy) และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวดังกล่าวต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

และคณะอนุกรรมการฯ มีมติรับทราบจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่

(1) รับทราบระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งว่าด้วยการปลูกและบำรุงป่าชายเลน สำหรับองค์กรหรือบุคคลภายนอก พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมป่าไม้ว่าด้วยการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตจาก การปลูก บำรุง อนุรักษ์ และฟื้นฟูป่าในพื้นที่ป่าไม้ พ.ศ. 2564

(2) รับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: มาตรการทดแทนปูนเม็ด