การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565

การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมคณะอนุกรรมการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย นายชัชชม อรรฆภิญญ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย เป็นประธานการประชุม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ทำหน้าที่รองประธานอนุกรรมการ นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. ทำหน้าที่อนุกรรมการและเลขานุการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบต่อรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศด้านกฎหมาย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และ

เรื่องเพื่อทราบ จำนวน 2 เรื่อง คือ
1. ข้อตัดสินใจภายใต้ข้อ 6 ของความตกลงปารีสภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
2. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ผลการศึกษาและข้อเสนอ ด้านกฎหมายในการพัฒนาตลาดคาร์บอนในประเทศไทย นอกจากนี้ มีเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสาระสำคัญต่อ (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศแห่งชาติว่าด้วยแนวทาง หลักเกณฑ์ และกลไกการบริหารจัดการคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ….

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว