การประชุมสัมมนากลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Thailand Climate Finance Conference: From International to Domestic Mechanism”

การประชุมสัมมนากลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Thailand Climate Finance Conference: From International to Domestic Mechanism”

สผ. โดย กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมสัมมนากลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ “Thailand Climate Finance Conference: From International to Domestic Mechanism” เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร

งานนี้ได้รับเกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดยมี Mr.Hans-Ulrich Suedbeck อุปทูตและหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตเยอรมนีประจําประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. กล่าวรายงาน

จากนั้น เป็นการเสวนาบนเวทีในหัวข้อ “กลไกการเงินเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย” โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ 1) นายชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2) นางสาวนารีรัตน์ พันธ์ุมณี ผู้อํานวยการ กปอ. 3) นางสาวศิริพิมพ์ วิมลเฉลา ผู้อํานวยการฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 4) Ms.Lovita Ramguttee รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจําประเทศไทย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และ 5) Dr. Matthias Bickel ผู้อํานวยการโครงการและผู้อํานวยการภาคส่วนเกษตรและอาหาร องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมเสวนา ภายในงานยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำและยั่งยืนของภาคเอกชน เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงานภายในประเทศ รวมถึงการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไป

โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบกลไกทางการเงินด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแหล่งเงินทุนเพื่อการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนเกี่ยวกับความท้าทายในการพัฒนาธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ และความต้องการรับการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อให้สามารถแข่งขันและพัฒนาธุรกิจที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำได้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน จำนวนประมาณ 200 คน