การประชุมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมชั้น 17 อาคาร ทส. โดยมีนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. รองประธานอนุกรรมการคนที่ 1 พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นายวัลลภ ปรีชามาตย์ อนุกรรมการและเลขานุการ แทนผู้อำนวยการการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ 50 คน โดยที่ประชุม มีมติเห็นชอบต่อ (1) ร่าง องค์ประกอบคณะผู้แทน ของประเทศไทยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP 27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ (2) ร่าง กรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2565 – 2566 (3) การแบ่งงานเพื่อติดตามการประชุมและการรายงานผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง (4) ร่างแถลงการณ์ร่วมอาเซียนว่าด้วยกา เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (ASEAN Joint Statement  on Climate Change to UNFCCC COP27) และ (5) โครงการความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างอาเซียน-เยอรมัน  (ASEAN-German ClimateAction Programme) และมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป