การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวคิดการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

การประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวคิดการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

สำนักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมัน (GIZ) ได้จัดการประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง แนวคิดการพัฒนากรอบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกรุงเทพ 2 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยมี ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และ ดร.อังคณา เฉลิมพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการการดำเนินงานด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ GIZ กล่าวต้อนรับ จากนั้น เป็นการนำเสนอ แนวคิดและหลักการของการติดตามและประเมินแผนงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย นายศุภกร ชินวรรโณ ศูนย์เครือข่ายงานวิเคราะห์ วิจัย และฝึกอบรมการเปลี่ยนแปลงของโลกแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ปรึกษาโครงการ และนำเสนอ ห่วงโซ่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อภาคส่วนต่าง ๆ ของไทย โดย นางสาวพิมกานต์ ขัตติยวงศ์ ผู้แทน GIZ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอแนวคิดและกรอบการออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ การจัดทำตัวชี้วัดภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญรายสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง สภาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และเจ้าหน้าที่ สผ. ประมาณ 30 คน