การประชุมระดมสมองภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมระดมสมองภายใต้โครงการศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภูมิภาคอาเซียน ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายกลย์วัฒน์ สาขากร ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา นำเสนอความเป็นมาและขอบเขตโครงการฯ และ ผศ.ดร. ประพิธาริ์ ธนารักษ์ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอผลการศึกษา และ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของไทยในบริบทความร่วมมืออาเซียน
โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยฯ ซึ่งมีหน่วยงานจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จากภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาสังคม เข้าร่วมการประชุมประมาณ 120 คน โดยจะมีการจัดประชุมระดมสมองฯ สำหรับภาควิชาการและการศึกษาอีก 1 ครั้ง ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เพื่อที่จะนำข้อคิดเห็นที่ได้รับ จากการประชุมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนารายงานข้อเสนอแนะบทบาทและแนวทางการดำเนินงาน ของไทยเพื่อกำหนดบทบาทแนวทางดำเนินงานของไทยในภูมิภาคอาเซียนและทิศทางการพัฒนา ความร่วมมือกับคู่เจรจาของอาเซียนในระยะต่อไป