การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย” ภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย” ภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย” ภายใต้โครงการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาว ในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy) เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meetings)

โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ Ms. Lovita Ramguttee รองผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP Deputy Resident Representative) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมฯ และ ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงานที่มาและความสำคัญของการจัดทำ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ต่อจากนั้น รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ นำเสนอ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ จากการศึกษาภายใต้โครงการฯ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ จากผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม จำนวน 490 คน

ทั้งนี้ กปอ. จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประชุมมาพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) ยุทธศาสตร์ระยะยาวฯ ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ก่อนนำเสนอต่อระดับนโยบายเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

vdo การประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย