การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อผลสรุปผลการศึกษาของข้อเสนอแนะโครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อผลสรุปผลการศึกษาของข้อเสนอแนะโครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อผลสรุปผลการศึกษาของข้อเสนอแนะโครงการศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคเอกชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กล่าวรายงานที่มาและความสำคัญของการจัดประชุม และนางรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก บรรยายในหัวข้อความสำคัญของการใช้มาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

จากนั้น นายบุญรอด เยาวพฤกษ์ จากบริษัท เดอะ ครีเอจี้ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ ได้นำเสนอผลการศึกษา และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 160 คน โดยทีมที่ปรึกษาจะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมมาปรับปรุงมาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคเอกชนตามมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญภายใต้ NDC ให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น