การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนกลยุทธ์การเจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meetings

โดยที่ประชุมได้นำเสนอรายละเอียด (ร่าง) แผนกลยุทธ์การเจรจาฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง (ร่าง) แผนกลยุทธ์การเจรจาฯ ให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ก่อนที่นำไปเผยแพร่ ซึ่งมีกำหนดจัดในเดือนสิงหาคม 2564 ต่อไป