การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ดร. ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ครั้งที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น.

ครั้งที่ 3 ภาคตะวันออกและภาคใต้ เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ที่ประชุมมีการนำเสนอในหัวข้อ

“กรอบแนวคิดในการศึกษารายงานพิเศษเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและที่ดิน เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ”

โดย นายผดุงศักดิ์ อู่นนทกานต์ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอนซัลติ้ง จำกัด

“รายงานพิเศษเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส และความเชื่อมโยงกับบริบทของประเทศไทยพร้อมข้อเสนอแนะเชิงวิชาการสำหรับการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส”

โดย ผศ.ดร.ปิยธิดา เรืองรัศมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“รายงานพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและที่ดิน และความเชื่อมโยงกับบริบทของประเทศไทย พร้อมข้อเสนอแนะเชิงวิชาการสำหรับการพัฒนานโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและที่ดิน”

โดย ผศ.ดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“ข้อเสนอแนะการพัฒนาความรู้สำหรับหลักสูตรการศึกษาจากรายงานฉบับพิเศษเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนที่ 1.5 องศาเซลเซียส และรายงานพิเศษเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและที่ดิน”

โดย รศ.ดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามลำดับ และเปิดเวทีรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาครัฐ  เช่น ทสจ. สสภ. พลังงานจังหวัด เกษตรจังหวัด ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละภูมิภาค รวม 4 ภูมิภาค ประมาณ 400 คน